ISBN/ISSN : 978-7-5086-2458-7
丛编 : 先学先赢 ;3
中图分类号 : Q-49
主题 : 生物学
出版 : 北京 :中信出版社 ,2011
并列题名 : What's biology all about?
简介 : 本书内容包括“生物初探”、“什么时生命?”、“人类的身体是如何运转的?”、“植物是如何生存的?”等。
责任者 : 马斯克尔 9ma si ke er 4著 拉库姆 9la ku mu 4绘 施伟 9shi wei 4译
载体形态 : 93页 :图 ;23cm
附注 : 并列题名:What's biology all about?
题名和责任者说明 : 我的第一堂生物常识课 9wo de di yi tang sheng wu chang shi ke /(英)黑泽尔·马斯克尔著 ;(英)亚当·拉库姆绘 ;施伟译